Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини

veteranuВід­бу­ли­ся звіт­но-ви­бор­ні кон­фе­рен­ції ра­йон­ної та се­лищ­ної ве­те­рансь­ких організацій, які в чер­го­вий раз під­твер­ди­ли: ве­те­ра­ни — лю­ди, які ма­ють ве­ли­чез­ний жит­тє­вий і про­фе­сій­ний дос­від, вис­то­я­ли в не­лег­ких вип­ро­бу­ван­нях го­ло­дом, вій­ною, за­ли­ша­ють­ся на­йак­тивні­шою лан­кою сус­піль­ства. 

У ра­йо­ні діє 51 пер­вин­на ве­те­рансь­ка ор­га­ні­за­ція, яка об­'єд­нує 5280 чле­нів, з яких 680 про­жи­ває в Ли­сян­ці. Се­ред них го­ло­ва ра­йон­ної ор­га­ні­за­ції ве­те­ра­нів Та­ма­ра Ов­ча­рен­ко відзначила най­біль­шу гро­мадсь­ку ак­тив­ність пер­вин­них осе­ред­ків Хи­жи­нець, Бу­жан­ки та ра­йон­но­го спо­жив­чо­го то­ва­рис­тва. Всі во­ни тіс­но співпрацюють з міс­це­вою вла­дою, яка зав­жди йде на­зус­тріч літ­нім лю­дям у ви­рі­шен­ні їх на­бо­лі­лих пи­тань.

Тамара Володимирівна відзначила, що цього року особливо трепетно і урочисто у районі проведено заходи з нагоди відзначення 70-ї річниці Перемоги, подякувала депутатам селищної ради, районній державній адміністрації за упорядкований та доглянутий Пагорб  Слави.

Дієвою була підтримка наших ветеранів для воїнів АТО, наших земляків. Особливо слід відзначити   ветеранські організації Бужанки, Хижинець, Орлів та Мар’янівки. Включились ветерани у збір коштів та теплих речей, ініціювали збір продуктів  та предметів гігієни.

Лідер обласної організації ветеранів  Володимир Михайлович Веретільник відзначив , що головне в роботі ветеранських організацій – спільно з органами влади працювати на задоволення потреб ветеранів. Сподівання, що буремні події сьогодення стануть останнім етапом випробування і Україна найближчим часом виборе свою Перемогу висловив го­ло­ва рай­дер­жад­мі­ніс­тра­ції Олександр Вельбівець. Він наголосив, що трудовий і ратний подвиги наших батьків і дідів ніколи не обезціняться, не забудуться їх нащадками.

Не зважаючи на поважний вік, не за­ли­ша­ється ос­то­ронь будь-яких проб­лем учасник війни Ва­си­ль Назарович Марушкевич. Го­ло­ва райдер­жад­мі­ніс­тра­ції Олек­сандр Вель­бі­вець зав­жди дос­лу­ха­єть­ся до муд­рих ду­мок  ве­те­ра­нів і ба­га­то важ­ли­вих рі­шень прий­має з їх учас­тю. Олек­сандр Іва­но­вич по­о­бі­цяв учасникам  конференції  що­ро­ку від­зна­ча­ти День Пе­ре­мо­ги на най­ви­що­му рів­ні, адже немає  меж людської вдяч­нос­ті тим, хто при­ніс мир на на­шу зем­лю.

В ро­бо­ті ве­те­рансь­кої конференції також взя­ли участь го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Анато­лій Ли­сич­кін, в. о. се­лищ­но­го го­ло­ви Те­тя­на Кош­ман, го­ло­ва ра­йон­ної організації То­ва­рис­тва Чер­во­но­го Хрес­та Га­ли­на Жмур­ко, на­чаль­ник уп­рав­лін­ня Пенсій­но­го фон­ду Ва­силь Гри­цюк, ди­рек­тор ра­йон­но­го іс­то­рич­но­го му­зею ім. Т. Г. Шев­чен­ка Ва­лен­ти­на Ді­жен­ко, за­ві­ду­ю­чий поліклініч­ним від­ді­лен­ням ЦРЛ Ві­та­лій Бомко.

Від­бу­ли­ся ви­бо­ри го­лови районної  ве­те­рансь­кої ор­га­ні­за­ції – віднині її замість Тама­ри Ов­ча­рен­ко очолюватиме Ана­то­лій Мов­чан.

 

vupyckНещодавно на го­лов­ній пло­щі се­ли­ща від­бу­ли­ся спіль­ні уро­чис­тос­ті обох Лисянських шкіл, прис­вя­че­ні ви­пус­кно­му ве­чо­ру. З вітальними словами до випускників, педагогів, батьків звернулись го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Анатолій  Лисичкін, на­чаль­ни­к від­ді­лу освіти рай­дер­жад­міністра­ції Лілія Гна­тюк, ди­рек­то­р районного Будинку ди­тя­чої та юнаць­кої твор­чос­ті Ніна Прос­ку­ра, нас­тав­ни­ків та тре­не­рів. Відбулось на­го­род­жен­ня ме­да­лями і  гра­мо­тами.

Сло­ва вдяч­нос­ті зву­ча­ли і з вуст вчо­раш­ніх шко­ля­рів, які низь­ко вкло­ни­ли­ся сво­їм вчи­те­лям, що ве­ли їх кра­ї­ною знань, нав­ча­ли різ­них пре­муд­рос­тей; сво­їм бать­кам, які зав­жди бу­ли по­руч і під­три­му­ва­ли. Це бу­ла мить, ко­ли ко­жен від­чув, що не­да­рем­но вкла­дав час­точ­ку сво­єї ду­ші в шко­ля­рів.

На за­вер­шен­ня свя­та ви­пус­кни­ки ви­пус­ти­ли різ­но­ко­льо­ро­ві куль­ки, які здій­ня­ли­ся ви­со­ко в не­бо. Ще для од­но­го по­ко­лін­ня ви­пус­кни­ків роз­по­ча­ло­ся до­рос­ле жит­тя. Попе­ре­ду — нав­чан­ня у ву­зах, ін­ших зак­ла­дах, а для де­ко­го, мож­ли­во, й ро­бо­та. Побажа­ли випускникам ус­пі­ху, рів­ної жит­тє­вої до­ро­ги й обов'яз­ко­во вда­лих зле­тів.

Вівторок, 09 червня 2015 15:51

Реформам - бути!

Вимушена необхідність: аби кошти місцевих бюджетів йшли на потреби населення, а не на утримання чиновників, громадам необхідно об’єднатись

 Понад три чверті сільських громад ледве покривають витрати з адміністрування, тобто фінансують виключно зарплати чиновників. На утримання доріг, лікарень, ФАПів коштів немає. Аби змінити ситуацію необхідно провести реформу місцевого самоврядування, яка покликана спрямувати кошти місцевих бюджетів на потреби населення. Початковим етапом реформи є прийняття областю перспективного плану об’єднання територіальних громад.

Якщо нічого не змінювати, то скарбниці сільських громад і далі будуть здебільшого виконувати функцію кошторису на утримання владного апарату.

– Жителі працюють винятково на утримання чиновницького апарату, приміром, у Гудзівці, що на Звенигородщині, або в Жовтневому, що на Монастирищині, – зазначає голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. - За перший квартал цього року середня заробітна плата по 222 місцевих радах склала від 3 тис. до 4 тис. грн. А є ще більше.

За словами очільника області, цьогоріч громади міст, сіл і селищ області отримають близько 300 млн грн плати за землю, 160 млн грн єдиного податку та 60 млн грн акцизу. І майже половину своїх доходів витратять на утримання апарату місцевих рад.

Як наголосив Юрій Ткаченко, перспективний план об'єднання тергромад – це не догма, а відправна точка для подальшої роботи. Тому що опісля його ухвалення слідуватиме місячне обговорення у громадах. Бо саме їм вирішувати, з ким і як об’єднуватися.

Врізка

-  за результатами 12 ревізій сільських рад знайдено порушень на понад 4 млн грн, із них майже 1,3 млн грн – це кошти, незаконно спрямовані на оплату праці;

-  у Голов’ятинській сільській раді, що на Смілянщині, виплачено премії сільському голові без відповідних рішень сесій на суму майже 217 тис. грн.

Що втрачає Черкащина через несхвалення перспективного плану

Двох голосів депутатів Черкаської обласної ради забракло для затвердження Перспективного плану об’єднання територіальних громад області - «За» проголосував 51 депутат, замість необхідних 53-х.

– По суті, було перекреслено перспективний план формування територій громад  Черкаської області і ми увійшли до складу тих областей, які фактично відмовляються від впровадження реформ, принаймні відкладають їх, - пояснює директор Департаменту інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Сергій Пасічник. - Як наслідок, ми втрачаємо підтримку Фонду регіонального розвитку. Кабмін насамперед фінансуватиме області, які мають перспективні плани.

Директор Офісу реформ Наталія Даньковська уточнила, що це 70 млн. гривень, проте ще є шанс отримати ці кошти. Все залежить від волі депутатів обласної ради скликати позачергову сесію.

– Це дасть можливість далі розвиватись громадам, які готові впроваджувати реформи. Але, згідно із законодавством, без перспективного плану вони не отримають ані доходів, ані повноважень, – зауважила вона та висловила сподівання, що логіка і розуміння в депутатів переважать, і вони дадуть змогу області розвиватись.

 Реформам - бути!

У тому, що перспективний план об’єднання територіальних громад таки буде схвалений депутатським корпусом впевнений заступник голови Черкаської ОДА Юрій Сас. Він переконаний, що реформи необхідні, оскільки нинішні сільські громади здебільшого слабкі і нездатні себе обслугувати.

– Ми поїдемо в кожний район, будемо говорити із громадами, – запевнив Юрій Михайлович, – готові йти на поступки навіть стосовно відходу від певних положень методики.

Водночас, за його словами, треба вести роботу з депутатами, хоча сьогодні дуже важко працювати з обласною радою, яка фактично не змінилася з часів панування «Партії регіонів». Заступник голови ОДА зауважив, що сприймає тільки раціональну критику і не хотів би чути неаргументовані вислови на кшталт загрози для існування області.

– Позицію деяких депутатів ми оцінюємо як намагання забалакати реформи, хоча, можливо, мав місце і ряд об’єктивних причин, – заявив посадовець рід час спілкування з журналістами. 

За словами посадовця, у червні буде ініціюватись винесення на сесію питання схвалення уточненого перспективного плану об’єднання територіальних громад, бо інакше область не зможемо рухатися далі, а реформи у країні неминучі.

 

Вівторок, 09 червня 2015 10:05

Міжнародний день захисту дітей

Щороку на початку літа, 1-го червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей ‒ прекрасне свято радості та надії. Саме в своїх нащадках ми хочемо бачити здійснення власних мрій і сподівань, прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини та рідний край. Це одне з найстаріших міжнародних свят.

Лисянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вже не перший рік поспіль приєднується до святкування Міжнародного дня захисту дітей. Ось і цього року спеціалісти Центру не залишились осторонь. Жителі та гості селища мали змогу переглянути фотовиставку «Світ дитячими очима». Крім того, було організовано та проведено акцію «Щасливі долоньки». Метою цієї акції було створення картини в патріотичних кольорах. Діти загадували бажання та залишали сліди своїх долоньок на полотні. В подарунок, за участь у акції, вони отримували повітряну кульку та натільний малюнок на вибір (смайлик, український прапор, квіточку, сердечко, бантик).

          За лічені хвилини безліч дітей різного віку долучились до акції та створили  жовто-блакитне полотно з понад двохсот долоньок.

Найбажанішим натільним малюнком серед учасників акції став прапор України.

День захисту дітей – це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і патріотами своєї країни.

Вівторок, 09 червня 2015 09:58

Скажемо палінню: Прощавай

27 травня Лисянським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено акцію «Скажемо палінню: Прощавай!» приурочену до Всесвітнього дня непаління. В рамках проведення акції, з метою поінформованості та привернення громадськості до проблеми тютюнопаління, волонтери Центру обмінювали цигарки на цукерки, розповсюджували листівки про шкідливість тютюнопаління. Майже всі перехожі охоче приймали участь в акції, але, нажаль, зустрічалися і курці, які не погоджувались на такий обмін. Дуже прикро, що не всі розуміють шкідливість куріння.

Тютюнопаління - найрозповсюдженіша шкідлива звичка людини. На Землі щорічно від наслідків куріння помирає З млн. людей. Останніми роками Україну зараховують до країн з високою розповсюдженістю тютюнопаління. Згідно з даними ВООЗ у нас палять 51 % чоловіків і 20 % жінок працездат­ного віку.

Продовжувати палити чи ні – вирішувати звичайно вам. Але у День непаління подумайте, чи варто і надалі ризикувати власним життям та життям найближчих, найдорожчих вам людей, і чи виправданий є цей ризик. Зробіть крок назустріч здоровому способу життю!!!

У цей день ми звертаємося до всіх курців відмовитися від шкідливої звички хоча б на один день. Такий день може стати гарною мотивацією для відмови від згубної звички назавжди.  Адже замість паління краще стрибати, плавати, вдихати аромат квітів, гратися, танцювати, кататися на велосипеді, слухати спів птахів, спілкуватися, співати, бігати, малювати і…. ПРОСТО НІЧОГО НЕ РОБИТИ!!!! Від твоїх рішень сьогодні залежиш ти завтрашній, залежить твоє майбутнє!!!

  • Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
    Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...
  •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com