Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

DSC 5729Щорічно Лисянський лісгосп долучається до Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Цьогоріч, під керівництвом лісівників, молоденькі дубочки висадили представники Лисянської райдержадміністрації, на чолі з головою Володимиром Павличуком, та  учні шкільного лісництва Лисянської ЗОШ №2 «Лісова хвиля».

Учасників акції зустріли директор ДП «Лисянське лісове господарство» В’ячеслав Шако та працівники підприємства. Головний лісничий Віталій Марусіч провів інструктаж та пояснив правила садіння дубових сіянців за допомогою меча Колесова.

Садіння лісових культур було проведено в кварталі 26, виділі 4 Лисянського лісництва на загальній площі 2,6 га. Загалом учасники акції висадили 9,3 тисячі сіянців дуба звичайного.

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

Президент Петро Порошенко заявляє, що питання надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві виходить за межі суто церковних справ. «Йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви. Тут не лише релігія, тут – геополітика. А для мене справа утвердження незалежної помісної Церкви – такої ж ваги, як вже здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом», – підкреслив Петро Порошенко.

«Усі помісні церкви нового та новітнього часу були визнані лише шляхом активного залучення держави до цього процесу. Такими є традиція і вимога Вселенського Патріаршого Престолу. По суті, автокефалію надають не стільки конкретній Церкві, скільки країні», – сказав Глава держави під час виступу у Верховній Раді України.

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

osvita1111Не бу­де но­ви­ною той факт, що про­фе­сій­но-тех­ніч­на ос­ві­та в Ук­ра­ї­ні за всі ро­ки не­за­леж­нос­ті не заз­на­ла яки­хось сис­тем­них змін. ПТУ і ко­лед­жі, на від­мі­ну від за­галь­но­ос­віт­ніх шкіл, от­ри­му­ва­ли ста­біль­не дер­жав­не фі­нан­су­ван­ня, і до­сить без­бід­но жи­ли в сво­є­му ти­хо­му царс­тві. Між тим, нас­та­ли ін­ші ча­си, й ін­ші ви­мо­ги. Мін­фін, а за ним і Каб­мін ви­рі­ши­ли пе­ре­да­ти зак­ла­ди проф­те­хос­ві­ти з дер­жав­ної у ко­му­наль­ну влас­ність. Об­лас­на вла­да вже роз­роб­ляє за­хо­ди з мо­дер­ні­за­ції і роз­вит­ку проф­те­хос­ві­ти. Змі­ни пот­ріб­ні ком­плек­сні, тор­кнуть­ся во­ни і Ли­сянсь­ко­го про­фе­сій­но­го аг­рар­но­го лі­цею. Про них го­во­ри­ли на не­дав­ній на­ра­ді за учас­тю го­ло­ви райдержадміністрації Во­ло­ди­ми­ра Пав­ли­чу­ка, йо­го зас­туп­ни­ка Олек­сан­дра Ду­бо­во­го, на­чаль­ни­ка від­ді­лу ос­ві­ти райдержадміністрації Гна­тюк, ди­рек­то­ра лі­цею Олек­сан­дра Яцю­ка, ди­рек­то­ра ра­йон­но­го цен­тру зай­ня­тос­ті Во­ло­ди­ми­ра Ви­со­тен­кА.

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

Го­лов­ним пи­тан­ням, ви­не­се­ним на за­галь­ні збо­ри жи­те­лів Пи­са­рів­ки бу­ло, як і два ро­ки то­му, виз­на­чи­ти­ся з по­даль­шою до­лею гро­ма­ди. То­ді од­но­го­лос­но прий­ня­ли рі­шен­ня про вход­жен­ня Пи­са­рів­ки до май­бу­тньої Ли­сянсь­кої ОТГ в на­дії, ма­ю­чи під­трим­ку еко­но­міч­но по­туж­но­го пар­тне­ра, ви­рі­ши­ти на­галь­ні проб­ле­ми і вря­ту­ва­ти се­ло від ос­та­точ­но­го за­не­па­ду. Од­нак, не так ста­ло­ся, як га­да­ло­ся. Ли­сянсь­ка об'єд­на­на те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да так і не бу­ла ство­ре­на, проб­ле­ми не зник­ли, а ли­ше за­гос­три­ли­ся, у лю­дей з'я­ви­ла­ся нев­пев­не­ність і бай­ду­жість. Се­ло, де меш­кає 174 жи­те­лі, з ку­цим бюд­же­том, нес­та­чею пит­ної во­ди, від­сут­ніс­тю шко­ли і дит­сад­ка, опи­ни­ло­ся на роз­пут­ті.

На­пе­ре­дод­ні збо­рів сіль­ський го­ло­ва Ві­та­лій Вер­гу­ляць­кий от­ри­мав лис­та від су­сі­дньої бо­ярсь­кої гро­ма­ди з про­по­зи­ці­єю до­лу­чи­ти­ся до ство­рен­ня Бо­ярсь­кої ОТГ, у скла­ді, як пла­ну­єть­ся, цьо­го се­ла, як цен­тру, та чап­линсь­кої, петрівсько-по­півсь­кої, се­ме­нівсь­кої, да­шу­ківсь­кої, пи­са­рівсь­кої гро­мад. Зус­трі­ти­ся з пи­са­рів­ча­на­ми при­ї­ха­ли пред­став­ни­ки Бо­яр­ки — в. о. сіль­сько­го го­ло­ви Люд­ми­ла Брат­ко та ди­рек­тор шко­ли Ми­ко­ла Дем­чук. Во­ни на­га­да­ли, що се­ло Пи­са­рів­ка іс­то­рич­но вхо­ди­ло до об­'єд­на­ної бо­ярсь­кої гро­ма­ди, з чо­ти­рьох, які іс­ну­ва­ли на те­ри­то­рії Ли­сян­щи­ни. Та й за­раз ці, близь­ко роз­та­шо­ва­ні один до од­но­го се­ла, з'єд­на­ні хо­ро­шою ас­фаль­то­вою до­ро­гою, три­ма­ють тіс­ний зв'я­зок. Пи­са­рівсь­кі ді­ти нав­ча­ють­ся в Бо­ярсь­кій ЗОШ, сю­ди їз­дять на ро­бо­ту, в лі­кар­ню. Тут, до ре­чі, прий­ма­ти­ме хво­рих і сі­мей­ний лі­кар, з яким вже по­ча­ли ук­ла­да­ти від­по­від­ні уго­ди жи­те­лі ближ­ніх сіл.

Четвер, 19 квітня 2018 21:43

Лисянка святкуватиме ювілей

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

4251922222Не­що­дав­но від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня ор­гко­мі­те­ту зі свят­ку­ван­ня 425-річ­чя Ли­сян­ки. Се­лищ­ний го­ло­ва Олександр Ко­ро­лен­ко по­ві­до­мив, що уро­чис­тос­ті з ці­єї зна­мен­ної да­ти по­пе­ре­дньо пла­ну­ють­ся на кі­нець сер­пня. У сце­на­рії усі­ля­кі куль­тур­но-роз­ва­жаль­ні за­хо­ди, ат­рак­ці­о­ни, спор­тив­ні зма­ган­ня, про­ве­ден­ня кон­кур­су на най­кра­щий двір Ли­сян­ки, свят­ко­ве час­ту­ван­ня, дис­ко­те­ка, фе­йєр­верк то­що. В хо­ді жва­во­го об­го­во­рен­ня бу­ло ви­рі­ше­но мак­си­маль­но за­лу­чи­ти кош­ти спон­со­рів, про­ха­ти спри­ян­ня на­ших ві­до­мих зем­ля­ків.

Швид­ко пли­не час. На­че не­дав­но ли­ся­ни гуч­но свят­ку­ва­ли 400-річ­чя на­шої слав­ної Ли­сян­ки, а це ще до­да­ло­ся чверть ві­ку до іс­то­рії та­ко­го рід­но­го сер­цю се­ли­ща. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що уро­чис­тос­ті й на­род­ні гу­лян­ня бу­дуть на сла­ву, а про під­го­тов­ку й точ­ну да­ту про­ве­ден­ня наш ча­со­пис спо­віс­тить піз­ні­ше.

  • Шановні відвідувачі сайту !
    Шановні відвідувачі сайту !

    Щиро вітаю вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість. Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com