Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

Президент Петро Порошенко повідомив, що статус Антитерористичної операції на Сході України на Операцію Об’єднаних Сил буде змінено 30 квітня цього року. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

Глава держави зазначив: «Формат має змінитися 30 квітня. Це кардинально змінює організацію управління військовою структурою».

Петро  Порошенко нагадав, що зараз Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України. За його словами, «взаємодія між СБУ і приданими підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії є абсолютно іншою і не такою, що передбачена в Законі про реінтеграцію Донбасу».

«Керівництво переходить до Збройних Сил України. У ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію, а частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та інші силові органи переходять в підпорядкування Збройним Силам України», – повідомив Президент.

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

Спільно з програмою ULEAD з Європою започатковуємо комплексне модульне навчання формату MBA для голів та лідерів ОТГ. Мета – сформувати потужні менеджерські команди у громадах, дати сучасну бізнес-підготовку і знання для ефективного управління, розвитку громад та впровадження проектів. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, Концепція поєднуватиме різні форми: тренінги, практичні семінари, дистанційне навчання, експертні консультації, літні школи, стажування, спільноти практиків, навчальні мережі. По завершенню курсу – обов’язкове тестування або складання іспиту.

«Стратегічне планування, проектний та інвестиційний менеджмент, управління фінансами та розумне бюджетування, створення якісних сервісів в освіті, медицині, адмінпослугах – знання і навички, отримавши які команди ОТГ зможуть ефективно впроваджувати зміни у своїх громадах, зробити їх спроможними та конкурентноздатними. Дякую програмі ULEAD з Європою за співпрацю, сучасні підходи та підтримку», – зазначив Геннадій Зубко.

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

У Жур­жи­нець­ко­му бу­дин­ку куль­ту­ри ми­ну­ло­го тиж­ня на зіб­ран­ні гро­ма­дян се­ла бу­ло спе­кот­но в пря­мо­му й пе­ре­нос­но­му ро­зу­мін­ні сло­ва. Від­рад­но від­зна­чи­ти, що в при­мі­щен­ні дій­сно бу­ло теп­ло (це взі­рець ба­га­тьом ін­шим сіль­ським го­ло­вам, які не спро­мож­ні обіг­рі­ти при­мі­щен­ня для про­ве­ден­ня схо­док). А та­кож кіль­ка­го­дин­не жва­ве об­го­во­рен­ня жур­жи­нець­кої гро­ма­ди зас­від­чу­ва­ло не­бай­ду­жість міс­це­вих жи­те­лів і праг­нен­ня по­ліп­ши­ти жит­тя на кра­ще. Участь у зіб­ран­ні взя­ли го­ло­ва рай­дер­жад­мі­ніс­тра­ції Володимир Пав­ли­чук, зас­туп­ник го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди Олександр Га­луш­ка, на­чаль­ник уп­рав­лін­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту Василь Кор­гун, зас­туп­ник го­лов­но­го лі­ка­ря Ли­сянсь­кої ЦРЛ Тетяна Коп­тє­ва та пред­став­ни­ки СТОВ "Аг­ро­фір­ма "Зла­го­да". Бу­ло про що зві­ту­ва­ти й сіль­сько­му го­ло­ві Ніна Га­нич, яка в сво­їй до­по­ві­ді тор­кну­ла­ся не ли­ше здо­бут­ків, а й проб­лем гро­ма­ди. Зок­ре­ма, во­на роз­по­ві­ла, що в Жур­жин­цях та Пет­рівсь­кій Гу­ті ни­ні про­жи­ва­ють 939 осіб, кіль­кість дво­рів — 494 (з них 115 — пус­ток). За рік тут на­ро­ди­ло­ся чет­ве­ро ді­ток, а по­мер­ло шіс­тнад­цять жи­те­лів сіл. Пло­ща зем­лі всьо­го по сіль­ській ра­ді — 5296 га, па­йо­ви­ків — 783, ос­нов­ний орен­дар зе­мель — СТОВ "Агрофірма "Зла­го­да".

Ні­на Ле­о­ні­дів­на роз­по­ві­ла, що бюд­жет се­ла в се­ре­дньо­му скла­дає пів­то­ра міль­йо­на гри­вень. Ба­га­то за рік вда­ло­ся зро­би­ти, знач­но­го до­сяг­ну­ти. Це й пог­либ­лен­ня сіль­сько­го ста­ву, й вста­нов­лен­ня іг­ро­вих май­дан­чи­ків (ці ро­бо­ти ви­ко­на­ні за спри­ян­ня де­пу­та­тів об­лас­ної ра­ди М. Г. Му­ші­єка та О. І. Вель­бів­ця), і вста­нов­лен­ня но­во­го кот­ла та за­мі­на ві­кон в міс­це­во­му ФП (кош­ти де­пу­татсь­ко­го фон­ду го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди Я. А. Поп­ка та де­пу­та­та ра­йон­ної ра­ди Л. В. Бе­рес­то­вої), бла­го­ус­трій в се­лі, ре­монт та роз­чи­щен­ня до­ріг від сні­гу та ба­га­то ін­шо­го.

Четвер, 12 квітня 2018 12:00

НА СЕ­СІЇ РА­ЙОН­НОЇ РА­ДИ

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

29 бе­рез­ня від­бу­ла­ся чер­го­ва 25 се­сія ра­йон­ної ра­ди. По­ря­док ден­ний міс­тив 22 різ­ноп­ла­но­вих пи­тан­ня. Участь в се­сії взя­ли 27 де­пу­та­тів ра­йон­ної ра­ди з 28 (од­на з най­чи­сель­ні­ших явок). Пе­ред роз­гля­дом пи­тань до ко­лег звер­нув­ся де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди Микола Кон­дра­тюк, зак­ли­кавши при­сут­ніх док­лас­ти мак­си­мум зу­силь для під­трим­ки ді­яль­нос­ті Ли­сянсь­ко­го оз­до­ров­чо­го та­бо­ру "Про­лі­сок": "Та­ким чи­ном ми змо­же­мо пов­но­цін­но оз­до­ро­ви­ти ді­тей і збе­рег­ти уні­каль­ну ін­фрас­трук­ту­ру".

Го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Ярослав Поп­ко про­вів на­го­род­жен­ня сіль­ських рад-пе­ре­мож­ців що­річ­но­го ра­йон­но­го кон­кур­су на кра­щу сіль­ську ра­ду, дип­ло­ми та пре­мії в су­мі 5 тис. грн. за здо­бу­ту "брон­зу" от­ри­ма­ла Жур­жи­нець­ка сіль­ська ра­да, 10 тис. грн. за "сріб­ло" — Бо­сівсь­ка сіль­ська ра­да, а пе­ре­хід­ний Ку­бок ра­йон­ної ра­ди, дип­лом та 15 тис. грн. за пер­шість в кон­кур­сі от­ри­ма­ла Чап­линсь­ка сіль­ська ра­да, яка візь­ме участь в об­лас­но­му кон­кур­сі.

Оцініть цей матеріал
(0 голосів)

1004CCB777A91BBBC3Жовтень 2018 року має стати переломним для реформи з децентралізації. На цьому у своєму коментарі наголосив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань. За його словами, тоді має відбутися максимальна кількість виборів у громадах, які самостійно ініціювали об’єднання в ОТГ.

– Хто не може об’єднатися знизу, тому допоможуть зверху – таку тезу висловив Президент України минулого тижня під час розширеної урядової наради, – каже Ярослав Березань. – Тобто, якщо громада не об’єднується самостійно та добровільно, то утворення територіальної громади відбудеться відповідно до бачення Кабінету Міністрів України. Зараз у громад є унікальна можливість утворити ОТГ так, як того хочуть і бачать люди. Втім робити це треба швидше. Адже наступного року, відповідно до аналізу діючого виборчого законодавства, вибори для утворення ОТГ можливо вже не призначатимуться узагалі.

  • Шановні відвідувачі сайту !
    Шановні відвідувачі сайту !

    Щиро вітаю вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість. Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com