Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини

Заступник голови районної державної адміністрації Олександр Дубовий взяв участь у  23 по­за­чер­го­вій се­сії районної ради, яка відбулася 21 грудня 2017 року під го­ло­ву­ван­ням зас­туп­ни­ка го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди Олександра Га­луш­ки.

На сесії бу­ло прий­ня­то ра­йон­ний бюд­жет на 2018 рік. Так, він за­га­лом біль­ший на 12% за цьо­го­річ­ний й скла­дає біль­ше 217 млн. грн, вод­но­час де­фі­цит на сьо­год­ніш­ній день скла­дає близь­ко 15 міль­йо­нів гри­вень. Піс­ля роз­по­ді­лу за­лиш­ку й за­лу­чен­ня суб­вен­цій сіль­ських рад ця су­ма ско­ро­тить­ся що­най­мен­ше втри­чі. До­по­ві­дач на­чаль­ник фі­нан­со­во­го уп­рав­лін­ня райдержадміністрації Дмитро Олій­ник під­су­му­вав, що за умо­ви еко­но­мії бюд­жет­них кош­тів й ви­ко­рис­тан­ня всіх мож­ли­вос­тей на­пов­нен­ня бюд­же­ту вдасть­ся втри­ма­ти всі га­лу­зі. Та­кож Дмит­ро Ми­ко­ла­йо­вич по­дя­ку­вав сіль­ським го­ло­вам та де­пу­та­там за спри­ян­ня й ви­ді­лен­ня суб­вен­цій.

На се­сії зат­вер­ди­ли прог­ра­му еко­но­міч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­вит­ку Ли­сянсь­ко­го ра­йо­ну на 2018 рік, яка охоп­лює ком­плек­сний роз­ви­ток всіх га­лу­зей. Та­кож прий­ня­ли прог­ра­му роз­вит­ку до­ро­жньої ін­фрас­трук­ту­ри і фі­нан­су­ван­ня ро­біт, пов­'я­за­них з бу­дів­ниц­твом, ре­конс­трук­ці­єю, ре­мон­том та ут­ри­ман­ням ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня міс­це­во­го зна­чен­ня у Ли­сянсь­ко­му ра­йо­ні на 2018-2020 ро­ки. У хо­ді роз­гля­ду цьо­го пи­тан­ня зву­ча­ло ба­га­то на­рі­кань від де­пу­та­тів ра­йон­ної ра­ди сто­сов­но цьо­го­річ­но­го ям­ко­во­го ре­мон­ту, мов­ляв ла­та­ли тіль­ки ве­ли­кі ями. Пер­шоп­ри­чи­ною руй­на­ції до­ро­жньо­го пок­рит­тя на­зи­ва­ли пе­ре­ван­та­жен­ня ба­га­то­тон­наж­них ав­то­мо­бі­лів. Ви­рі­ши­ли на­да­лі дос­кіп­ли­во кон­тро­лю­ва­ти про­ве­ден­ня ре­мон­тних ро­біт на ав­тош­ля­хах й роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся ли­ше піс­ля якіс­но­го їх ви­ко­нан­ня й за по­год­жен­ням ра­йон­ної ра­ди.

По­чес­ну мі­сію пе­ре­да­чі клю­чів від шкіль­но­го ав­то­бу­са ра­йон­но­му від­ді­лу ос­ві­ти й, зок­ре­ма, ди­рек­то­ру Бужанської ЗОШ I-III ступенів Володимиру Шуляці ви­ко­на­ли пер­ший зас­туп­ник очіль­ни­ка об­лас­ті Віталій Ко­валь та го­ло­ва рай­дер­жад­мініс­тра­ції Володимир Пав­ли­чук. Ав­то­бус, вар­тість яко­го ся­гає 1 млн. 600 тис грн прид­ба­ли в ме­жах ді­ю­чої об­лас­ної прог­ра­ми "Шкіль­ний ав­то­бус", на умо­вах спів­фі­нан­су­ван­ня з об­лас­но­го та ра­йон­но­го бюд­же­тів. Шко­ля­рі та вчи­те­лі вис­ло­ви­ли вдяч­ність очіль­ни­кам об­лас­ті та ра­йо­ну, де­пу­та­там ра­йон­ної ра­ди за та­кий но­во­річ­ний по­да­ру­нок. Те­пер цим ав­то­бу­сом під­во­зи­ти­муть на нав­чан­ня шко­ля­рів із Яб­лу­нів­ки, Ти­хо­нів­ки, Жаб'ян­ки та ще кіль­кох при­лег­лих сіл.

— Од­ним із на­ших прі­о­ри­те­тів є са­ме за­без­пе­чен­ня рів­но­го дос­ту­пу до якіс­них ос­віт­ніх пос­луг, зок­ре­ма ді­тей із сіль­ських міс­це­вос­тей,  — за­у­ва­жив Ві­та­лій Ко­валь. — А но­вий шкіль­ний ав­то­бус для уч­нів Ли­сян­щи­ни — ще один крок до вті­лен­ня пос­тав­ле­них зав­дань. Ре­а­лі­за­ція об­лас­ної прог­ра­ми "Шкіль­ний ав­то­бус" три­ває. За­у­ва­жу, про­тя­гом цьо­го ро­ку нам вда­ло­ся прид­ба­ти 9 ав­то­бу­сів для нав­чаль­них зак­ла­дів Чер­ка­щи­ни.

tk2212Очільник Черкащини представив в обласній раді звіт за 2017 рік. Напередодні Юрій Ткаченко презентував його також Громадській раді при ОДА. Незмінним «дороговказом» у роботі, за словами обласного керманича, лишається «Стратегія розвитку області до 2020 року». Про головні пріоритети – далі від першої особи.

         

Про принципи роботи

По-перше, наша команда бере на себе лідерство. Нині маємо в дії реформу децентралізації, яку ініціювали Президент України й Уряд. І це не тільки додатковий ресурс на розвиток територій, це передовсім якраз таки лідерство. Ми беремо на себе відповідальність і об’єднуємо людей навколо проектів. Ключові проекти в медицині, освіті та інших галузях ми втілювали спільно всією областю. Детальніше розповім далі.

01 25446435У День Святого Миколая на центральній площі селища відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки.

У заході взяли участь керівники виконавчої влади району, місцевого самоврядування, колективи підприємств, установ та організацій селища, молодь і навіть малюки.

З вітальним словом до присутніх звернувся селищний голова Олександр Короленко. Він привітав усіх із наступаючими новорічними святами та побажав діткам та всім присутнім радості, щастя , добра та миру, що неодмінно будуть вірними супутниками у Новому 2018 році. 

Минулої п’ятниці голова обласної ради Олександр Вельбівець, заступник голови райдержадміністрації Олександр Дубовий,  селищний голова Олександр Короленко взяли участь  у зустрічі з ветеранами  і «дітьми війни» Лисянки, організованою ветеранською організацією селища та особисто Галиною Славінською.

Присутні заслухали інформацію про стан нарахування субсидій і пенсій, пільги та гарантії, соціальний захист громадян, а також мали змогу поставити конкретні питання чи озвучити пропозиції представникам влади.

З прийдешніми новорічними святами  учасників зібрання привітали учасники ветеранського вокального ансамблю «Джерело», подарувавши букет українських народних пісень.

  • Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
    Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...
  •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com